Schaakclub “Zeist”

Opgericht 15 oktober 1906

 

 

Informatie Schaakclub “Zeist”

 

De Schaakclub “Zeist” is opgericht op 15 oktober 1906.

 

De Schaakclub “Zeist” telt ongeveer 40 senior leden, die in meerderheid meedoen aan de

interne competitie. De jeugdafdeling heeft ook ongeveer 40 leden.  De interne competitie van

de senioren start elke dinsdagavond om 20:00 uur. Overigens zijn niet altijd alle leden op

dinsdagavond aanwezig, omdat er geen verplichting is om elke dinsdag te schaken. Het niveau

van speelsterkte ligt tussen dat van een sterke clubschaker en spelers die sterker geacht worden

dan goede huisschakers.

Een aantal leden doet ook mee aan de externe competitie. Teams spelen in de

competitie van de Stichts-Gooise Schaakbond. Van half juni tot eind augustus zijn er geen

speelavonden.

 

OVERIGE INFORMATIE:

 

Speellokaal:                Shalomzaal bij Noorderlichtkerk, Bergweg 92b, 3707 AE  Zeist,

tel. 030-691 6034.

                              

 

Speelavond:                Dinsdagavond                                   Zaal open: 19:45 uur.

 

Aanvang wedstrijden: 20:00 uur.

 

Interne competitie:     ongeveer 32 ronden per seizoen (september t/m mei).

                                   Het is toegestaan om wedstrijden te missen.

                                   Tussentijds in de competitie toetreden is mogelijk.

 

Competitie-vorm:       systeem “Keizer”

 

Contributie:                inclusief KNSB, vanaf 20 jaar € 100,- per jaar, t/m 19 jaar € 60,- .

                                  

 

INLICHTINGEN:     H.H. Hamers, tel 030-693 2616.  Web-site: www.schaakclubzeist.com

 

Bestuur:          Voorzitter: H.H. Hamers, 030-693 2616, herman.hamers@hetnet.nl

Secretaris :  W.Oskam, 06-2489 1820, wendelaoskam@hotmail.com

                               Penningmeester: J.C. Kuiken, 06-83252007, Johanneskuiken@online.nl

Externe wedstrijdleider: G.J. Hamers, 06-28411199avo,  ghamers@rijswijk.nl

Jeugdleider : J.M.Brouwer, 06-3048 8765, jornbrouwer@hotmail.com

Redacteur Clubblad: W.Oskam, zie secretaris hierboven.

Bankrekening: ING Bank: NL55 INGB 0001 5079 62. 

Kamer van Koophandel  40479090.

 

KOM EENS LANGS OP DINSDAGAVOND BIJ SCHAAKCLUB “ZEIST”

 

 

Klachtenregeling

De overheid dringt erop aan dat sportverenigingen aan leden die werken met jeugd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vragen. Dit om een veilig klimaat op de vereniging te bevorderen. Voor mensen die in het onderwijs werken is een dergelijke verklaring al vele jaren verplicht. Voor sportverenigingen is dat nog niet het geval. Kaderleden van sportverenigingen die zijn aangesloten bij een landelijke sportbond, kunnen een VOG, binnen bepaalde voorwaarden, gratis aanvragen.

Het bestuur van de schaakclub Zeist heeft besloten dat we ook binnen onze club gaan werken met een VOG. Niet omdat daar een directe aanleiding toe bestaat, maar om duidelijk te maken dat we ook binnen onze club een helder en veilig beleid nastreven, zeker wanneer dit de jeugd betreft.

 

De schaakclub Zeist is via de Stichts-Gooische Schaakbond (SGS) aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).

De KNSB beschikt over een aantal klachtenregelingen. Als aangesloten vereniging conformeert de schaakclub Zeist zich aan deze regelingen.

 

Wanneer een klacht betrekking heeft op seksuele intimidatie dan kan de klager zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon van de KNSB via een e-mail aan vertrouwenscontactpersoon@schaakbond.nl. Informatie over seksuele intimidatie in de sport en het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (TSI) zoals dat wordt gehanteerd door het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) vindt u via www.schaakbond.nl onder “KNSB” en “klachten”. De KNSB is als sportbond aangesloten bij het ISR.

 

Ieder lid van de schaakclub dat meent dat er ten opzichte van hem of haar sprake is van seksuele intimidatie kan hiervan bij de tuchtcommissie van het ISR aangifte doen (artikel 7.1 Tuchtreglement SI van het ISR). Aangifte kan ook worden gedaan door een wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig lid. Zie verder http://www.instituutsportrechtspraak.nl/ en “seksuele intimidatie”.

 

 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

 

Bedoeling is dat de privacy van de burgers beschermd wordt. Er is toestemming nodig voor gebruik van gegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden; er kan ook gevraagd worden deze gegevens te verwijderen. Hierbij dient altijd de wens afgewogen  te worden tegen het belang van de organisatie om gegevens te gebruiken en te bewaren.

De organisatie, dus ook de Schaakclub Zeist, moet opschrijven welke gegevens verwerkt worden en met welk doel.

 

Wat hebben wij gedaan:

           Privacy statement opgesteld. Hierin staat welke gegevens er verwerkt worden en waarom.

           Aanmeldformulier nieuwe leden gemaakt met daarin expliciete vraag om toestemming voor gebruik gegevens en beeldmateriaal.

           Alle bestaande leden nog eens expliciet om toestemming gevraagd voor gebruik gegevens en beeldmateriaal.

 

Het privacy statement treft u aan op onze sites.

 

Wij vragen u, wanneer u geen toestemming geeft voor het gebruik van gegevens en beeldmateriaal van uzelf, dit schriftelijk te melden bij het secretariaat.

 

Verder wijzen we u nog op de website met uitgebreide informatie over deze nieuwe wet: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

 

Het bestuur van de Schaakclub Zeist

 

 

Privacy Statement van de Schaakclub Zeist

 

 

1. Introductie

De Schaakclub Zeist (de "Vereniging") is de beheerder van de websites www.schaakclubzeist.com en www.schakenzeist.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.

 

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

 

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

 

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·         het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot

                      i.        om contact met u te kunnen opnemen;

                     ii.        om u informatie te sturen;

                    iii.        het organiseren van schaakwedstrijden;

                   iv.        het bijhouden van uitslagen en standen;

                    v.        het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.

·         het bijhouden van een ledenadministratie;

·         het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

·         het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw  persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond (“SGS”) en de landelijke bond ("KNSB").
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid door uw wens schriftelijk te melden bij het secretariaat van de vereniging. 

 

Geen commercieel gebruik

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Vereniging neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

 

De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

 

7. Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

 

 

Download het aanmeldformulier hier

 

Aanmeldformulier Schaakclub Zeist

 

 

Voornaam:                                                                                                              Voorletters:

 

Tussenvoegsel:                                                                                            Achternaam:

 

Adres:

 

Postcode:                                                                                                                  Woonplaats :

 

Geboortedatum:

 

Telefoonnummer  (vast en mobiel):

 

E-mailadres:

 

Ondergetekende (indien minderjarig de ouder of voogd),

 

Indien minderjarig de naam van de ouder of voogd:

 

geeft hierbij te kennen met ingang van onderstaande datum toe te willen treden tot de vereniging Schaakclub Zeist  als (aankruisen wat van toepassing is):

Hoofdlid;

dubbellid (u bent hoofdlid van een andere vereniging),

 

tegen betaling van de daarvoor verschuldigde contributie.

 

Hij/zij stemt in met gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement van de Vereniging (ter inzage op de website):

□ ja

□ nee

 

Hij/zij stemt in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website van de Vereniging:

□ ja

□ nee

 

 

 

 (Plaats/datum) (Handtekening)