Agenda Algemene Ledenvergadering 2 sept 2014
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: clublokaal Maria-Oord
1. Opening door de Voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 3 sept 2013 (zie Caissa Oktober 2013 blz 7 t/m 12)
4. Jaarverslag van de Secretaris
5. Exploitatierekeing en balans
6. Verslag van de Kascommissie
7. Jaarverslag van de Wedstrijdleider interne competitie en voornemens
8. Jaaarverslag van de Materiaalcommissaris
9. Pauze
10. Jaarverslag van de Wedstrijdleider externe competitie en voornemens
11. Jaarverslag van de redacteur Caissa en voornemens
12. Jaarverslag van het bestuurslid jeugdzazken en voornemens
13. Bestuursverkiezing
    Volgens rooster zijn aftredend:  voorzitter en wedstrijleider interne competitie.
    Beiden zijn herkiesbaar
14. Begroting 2014 - 2015.  
   Voorstel contributieverhoging senioren Euro 100,-  onder 20 jaar Euro 60,-.
15. Benoeming Kascommissie
16. Afvaardiging  SGS-vergadering
17. Rondvraag
18. Prijsuitreiking en sluiting